REKLAMÁCIE

A/ Ako postupovať v prípade, ak Vám prepravca doručí poškodený tovar

 

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar ihneď po jeho prevzatí!
Zásielku, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal nemusíte prevziať.

 

Ak je tovar poškodený hoci len jeden kus zo všetkých, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať, čo najskôr prepravcu DPD – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode a neskôr oznámiť aj na našu firmu mailom : vmauto@vmauto.sk ,čo bolo poškodené.

 

Telefonický kontakt na prepravcu DPD je 18 373 alebo 0850 373 373 (v pracovné dni 7:30-18:00 hod). Pri nahlasovaní je potrebné mať po ruke číslo balíka, ktoré nájdete na štítku , ktorý je nalepený na balíku.

 

Kým príde spísať prepravca škodový zápis je potrebné ponechať škatuľu, v ktorej bol tovar doručený, výplň balíka.

 

Pri reklamácii je potrebné odfotiť poškodený balík a tovar , ktorý je poškodený a zaslať nám fotografie na vmauto@vmauto.sk

 

V prípade, ak máte poškodený tovar v balíku a nenahlásite poškodenie prepravcovi a nespíšete škodový zápis do 2 dní, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané.

 

B/ Ako postupovať v prípade, ak Vám zákazník doručí nefunkčný tovar

V prípade, ak Vám zákazník doručí nefunkčný tovar je potrebné vypísať reklamačný list a priložiť kópiu dokladu o jeho kúpe. V reklamačnom liste je potrebné uviesť ,čo reklamuje zákazník a ako sa prejavuje nefunkčnosť. Následne je potrebné doručiť na našu firmu poškodený tovar a to buď poštou, prepravnou spoločnosťou na Vaše náklady alebo osobne cez obchodného zástupcu, ak Vás navštevuje. Pri reklamácii je potrebné doručiť kompletný výrobok. V prípade , ak objednávate cez e-shop a nenavštevuje Vás pravidelne obchodný zástupca, je potrebné to zaslať na našu adresu : VM auto, reklamačné oddelenie, Sobôtka 118, 979 01 Rimavská Sobota a je potrebné uviesť tel. kontakt, mailovú adresu. Osobne nie je možné reklamovaný tovar doručiť. Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru na našu firmu. V žiadnom prípade nevracajte vopred zákazníkovi peniaze. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci zákazníka formou reklamačného listu poštou, mailom , telefonicky alebo cez obchodného zástupcu.

 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené chybnou inštaláciou výrobku, neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku, hrubým zaobchádzaním s výrobkom, cudzími látkami vniknutými do výrobku, neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.), skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku, pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie, spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom, resp. príslušenstvom iného výrobcu.